Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Bátka

erb Bátka 161
98021 Bátka

IČO: 00318604, DIČ: 2021293197

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 117 118 119 120 121 ... 151 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2014/239
(Faktúra prijatá)
19.11.2014 499.56 Technické služby mesta Hnúšťa, 981 01,Hnúšťa uskladnenie odpadu Detail
DF2014/238
(Faktúra prijatá)
19.11.2014 360.00 GemerAudit,spol.s r.o.,Rožňava priebežný audit Detail
DF2014/237
(Faktúra prijatá)
19.11.2014 143.78 Vytnes,s.r.o.,Rim. Sobota kancelárske potreby Detail
DF2014/236
(Faktúra prijatá)
19.11.2014 28.00 OZ-VB-2001, 980 22,Veľký Blh internet Detail
DF2014/235
(Faktúra prijatá)
19.11.2014 54.00 Brantner Gemer s.r.o., 979 01,Rimavská Sobota odvoz odpadu Detail
DF2014/234
(Faktúra prijatá)
19.11.2014 119.08 Deutsche Telekom Shared Services, s.r.o., Karadžičova 8 10,82108,Bratislava 2 služby-telefon Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
14.11.2014 6371.10 Obyvatelia Obce Bátka, 980 21 Bátka predaj obecného pozemku - v pomere k celku v 1/1-ine do bezpodielového spoluvlastníctva manželov kupujúcich 1/ Szabolcsa Kovácsa a Mgr.Agnesy Kovácsovej, rod.Žilkovej,
holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/12 Ostatné plochy
vo výmere 227 m2, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/11
Orná pôda vo výmere 131 m2,

- v pomere k celku v 1/1-ine do výlučného vlastníctva kupujúceho
2/ Františka Czakóa, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov
parc.č.613/82 Ostatné plochy vo výmere 107 m2, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/86 Orná pôda vo výmere 74 m2,

- v pomere k celku v 1/1-ine do výlučného vlastníctva kupujúceho
3/ Vojtecha Gála, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/89
Ostatné plochy vo výmere 46 m2, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/88 Orná pôda vo výmere 52 m2,

- v pomere k celku v 1/1-ine do výlučného vlastníctva kupujúceho
4/ Jána Furmana, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/90
Ostatné plochy vo výmere 34 m2, , nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/80 Orná pôda vo výmere 126 m2,

- v pomere k celku v 1/1-ine do výlučného vlastníctva kupujúceho
5/ Otta Mácsa, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/91
Ostatné plochy vo výmere 31 m2, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/79 Orná pôda vo výmere 141 m2,- v pomere k celku v 1/1-ine do bezpodielového spoluvlastníctva manželov kupujúcich 6/ Otta Ruszóa a Moniky Ruszóovej, rod.Farkašovej,
holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/92 Ostatné plochy
vo výmere 30 m2, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/81Orná pôda vo výmere 107 m2,
- v pomere k celku v 1/1-ine do výlučného vlastníctva kupujúceho
7/ Milana Baráta, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/93
Ostatné plochy vo výmere 29 m2, , holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/83 Orná pôda vo výmere 93 m2,

- v pomere k celku v 1/1-ine do výlučného vlastníctva kupujúceho
8/ Martina Psotku, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/94
Ostatné plochy vo výmere 28 m2, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/84 Orná pôda vo výmere 83 m2,

- v pomere k celku v 1/1-ine do výlučného vlastníctva kupujúcej
9/ Mgr.Agnesy Gyuránovej, rod. Gyuránovej, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/95 Ostatné plochy vo výmere 27 m2, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/85 Orná pôda vo výmere 79 m2,

- v pomere k celku v 1/1-ine do výlučného vlastníctva kupujúceho
10/ Jána Salaiho, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/97
Ostatné plochy vo výmere 24 m2, , holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/22 Orná pôda vo výmere 174 m2,

- v pomere k celku v 1/1-ine do bezpodielového spoluvlastníctva súrodencov kupujúcich 11/ Tomáša Balázsa a Michala Balázsa, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/98 Ostatné plochy vo výmere 23 m2, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/87 Orná pôda vo výmere 62 m2,

- v pomere k celku v 1/1-ine do výlučného vlastníctva kupujúceho
12/ Miroslava Fedora, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/104
Ostatné plochy vo výmere 129 m2,

- v pomere k celku v 1/1-ine do výlučného vlastníctva kupujúceho
13/ Petra Gála, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/106
Ostatné plochy vo výmere 109 m2,

- v pomere k celku v 1/1-ine do bezpodielového spoluvlastníctva manželov kupujúcich 14/ Gejzu Bodnára a Márie Bodnárovej, rod.Porubskej, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/108 Ostatné plochy vo výmere 85 m2,
holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/117 Zastavané plochy a nádvoria vo výmere 38 m2, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/111 Orná pôda vo výmere 66 m2,

- v pomere k celku v 1/1-ine do výlučného vlastníctva kupujúceho
15/ Júliusa Plánku, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/110
Ostatné plochy vo výmere 70 m2, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/103 Orná pôda vo výmere 132 m2,
- v pomere k celku v 1/1-ine do bezpodielového spoluvlastníctva manželov kupujúcich 16/ Juraja Furmana a Ildikó Furmanovej, rod.Mikovej, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/113 Ostatné plochy vo výmere 60 m2,
holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/101 Orná pôda
vo výmere 183 m2,

- v pomere k celku v 1/1-ine do výlučného vlastníctva kupujúceho
17/ Ladislava Szabóa, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/116
Ostatné plochy vo výmere 45 m2, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/120 Zastavané plochy a nádvoria vo výmere 11 m2, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/102 Orná pôda vo výmere 182 m2,

- v pomere k celku v 1/1-ine do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
kupujúcich 18/ Ernesta Vargu a Anny Vargovej, rod.Csernokovej, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/118 Zastavané plochy a nádvoria vo výmere
32 m2, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/28 Orná pôda výmere 356 m2,
- v pomere k celku v 1/1-ine do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
kupujúcich 19/ Kolomana Hubayho a Šarolty Hubayovej, rod.Lecsőovej, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.773/2 vo výmere 69 m2.

- v pomere k celku v 1/1-ine do výlučného vlastníctva kupujúceho
20/ PhDr. Zoltána H o r v á t ha, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.143 Záhrada vo výmere 204 m2,

- v pomere k celku v 1/1-ine do bezpodielového spoluvlastníctva súrodencov
kupujúcich 21/ Ladislava Pásztora a Gabriela Pásztora, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/115 Orná pôda vo výmere 54 m2,

- v pomere k celku v 1/1-ine do bezpodielového spoluvlastníctva súrodencov kupujúcich 22/ Tamáša Hrivnyáka a Petra Hrivnyáka, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/109 Ostatné plochy vo výmere 78 m2, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/119 Orná pôda vo výmere 20 m2,

- v pomere k celku v 1/1-ine do bezpodielového spoluvlastníctva manželov kupujúcich 23/ Ondreja Zsírosa a Jolany Zsírosovej, rod.Bánovej holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/107 Orná pôda vo výmere 108 m2,
- kupujúci 1/ Szabolcs Kovács a Mgr.Agnesa Kovács, rod.Žilková,
C-KN parc.č.613/12 Ostatné plochy vo výmere 227 m2 v pomere k celku v 1/1-ine
C-KN parc.č.613/11 Orná pôda vo výmere 131 m2 v pomere k celku v 1/1-ine
do svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov,- kupujúci 2/ František Czakó,
C-KN parc.č.613/82 Ostatné plochy vo výmere 107 m2 v pomere k celku v 1/1-ine
C-KN parc.č.613/86 Orná pôda vo výmere 74 m2 v pomere k celku v 1/1-ine
do výlučného vlastníctva kupujúceho,

- kupujúci 3/ Vojtech Gál,
C-KN parc.č.613/89 Ostatné plochy vo výmere 46 m2 v pomere k celku v 1/1-ine
C-KN parc.č.613/88 Orná pôda vo výmere 52 m2 v pomere k celku v 1/1-ine
do výlučného vlastníctva kupujúceho,

- kupujúci 4/ Ján Furman,
C-KN parc.č.613/90 Ostatné plochy vo výmere 34 m2 v pomere k celku v 1/1-ine
C-KN parc.č.613/80 Orná pôda vo výmere 126 m2 v pomere k celku v 1/1-ine
do výlučného vlastníctva kupujúceho,

- kupujúci 5/ Otto Mács,
C-KN parc.č.613/91 Ostatné plochy vo výmere 31 m2 v pomere k celku v 1/1-ine
C-KN parc.č.613/79 Orná pôda vo výmere 141 m2 v pomere k celku v 1/1-ine
do výlučného vlastníctva kupujúceho,

- kupujúci 6/ Oto Ruszó a Monika Ruszóová, rod.Farkašová,
C-KN parc.č.613/92 Ostatné plochy vo výmere 30 m2 v pomere k celku v 1/1-ine
C-KN parc.č.613/81Orná pôda vo výmere 107 m2 v pomere k celku v 1/1-ine
do svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

- kupujúci 7/ Milan Barát,
C-KN parc.č.613/93 Ostatné plochy vo výmere 29 m2 v pomere k celku 1/1-ine do
C-KN parc.č.613/83 Orná pôda vo výmere 93 m2 v pomere k celku 1/1-ine do
výlučného vlastníctva kupujúceho,

- kupujúci 8/ Martin Psotka,
C-KN parc.č.613/94 Ostatné plochy vo výmere 28 m2 v pomere k celku 1/1-ine
C-KN parc.č.613/84 Orná pôda vo výmere 83 m2, v pomere k celku 1/1-ine
do výlučného vlastníctva kupujúceho,

- kupujúci 9/ Mgr.Agnesa Gyuránová, rod.Gyuránová,
C-KN parc.č.613/95 Ostatné plochy vo výmere 27 m2 v pomere k celku 1/1-ine
C-KN parc.č.613/85 Orná pôda vo výmere 79 m2 v pomere k celku 1/1-ine
do výlučného vlastníctva kupujúcej,

- kupujúci 10/ Ján Salai,
C-KN parc.č.613/97 Ostatné plochy vo výmere 24 m2, v pomere k celku 1/1-ine
C-KN parc.č.613/22 Orná pôda vo výmere 174 m2, v pomere k celku 1/1-ine
do výlučného vlastníctva kupujúceho,

- kupujúci 11/ Tomáš Balázs a Michal Balázs,
C-KN parc.č.613/98 Ostatné plochy vo výmere 23 m2 v pomere k celku 1/1-ine
C-KN parc.č.613/87 Orná pôda vo výmere 62 m2 v pomere k celku 1/1-ine
do bezpodielového spoluvlastníctva súrodencov, - kupujúci 12/ Miroslav Fedor,
C-KN parc.č.613/104 Ostatné plochy vo výmere 129 m2 v pomere k celku 1/1-ine
do výlučného vlastníctva kupujúceho,

- kupujúci 13/ Peter Gál,
C-KN parc.č.613/106 Ostatné plochy vo výmere 109 m2 v pomere k celku 1/1-ine
do výlučného vlastníctva kupujúceho,

- kupujúci 14/ Gejza Bodnár a Mária Bodnárová, rod.Porubská,
C-KN parc.č.613/108 Ostatné plochy vo výmere 85 m2 v pomere k celku 1/1-ine
C-KN parc.č.613/117 Zastavané plochy a nádvoria vo výmere 38 m2 v pomere k celku
C-KN parc.č.613/111 Orná pôda vo výmere 66 m2 v pomere k celku 1/1-ine
do svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

- kupujúci 15/ Július Plánka,
C-KN parc.č.613/110 Ostatné plochy vo výmere 70 m2 v pomere k celku 1/1-ine
C-KN parc.č.613/103 Orná pôda vo výmere 132 m2 v pomere k celku 1/1-ine
do výlučného vlastníctva kupujúceho,

- kupujúci 16/ Juraj Furman a Ildikó Furmanová, rod.Miková,
C-KN parc.č.613/113 Ostatné plochy vo výmere 60 m2 v pomere k celku 1/1-ine
C-KN parc.č.613/101 Orná pôda vo výmere 183 m2 v pomre k celku 1/1-ine
do svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

- kupujúci 17/ Ladislav Szabó,
C-KN parc.č.613/116 Ostatné plochy vo výmere 45 m2 v pomere k celku 1/1-ine
C-KN parc.č.613/120 Zastavané plochy a nádvoria vo výmere 11 m2 v pomere k celku 1/1-ine, C-KN parc.č.613/102 Orná pôda vo výmere 182 m2 v pomere k celku 1/1-ine
do výlučného vlastníctva kupujúceho,

- kupujúci 18/ Ernest Varga a Anna Vargová, rod.Csernoková
C-KN parc.č.613/118 Zastavané plochy a nádvoria vo výmere 32 m2 v pomere k celku 1/1-ine, C-KN parc.č.613/28 Orná pôda výmere 356 m2 v pomere k celku 1/1-ine
do výlučného vlastníctva kupujúceho,

- kupujúci 19/ Koloman Hubay a Šarolta Hubayová, rod.Lecsőová,
C-KN parc.č.773/2 Zastavané plochy a nádvoria vo výmere 69 m2 v pomere k celku 1/1-ine do svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

- kupujúci 20/ PhDr. Zoltán Horváth, , C-KN parc.č.143 Záhrady vo výmere 204 m2 v pomere k celku 1/1-ine do výlučného vlastníctva kupujúceho

- kupujúci 21/ Ladislav Pásztor a Gabriel Pásztor, C-KN parc.č.613/115
Orná pôda vo výmere 54 m2 v pomere k celku 1/1-ine do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcich,
- kupujúci 22/ Tamáš Hrivnyák a Peter Hrivnyák,
C-KN parc.č.613/109 Ostatné plochy vo výmere 78 m2 v pomere k celku 1/1-ine
C-KN parc.č.613/119 Orná pôda vo výmere 20 m2 v pomere k celku 1/1-ine
do bezpodielového spoluvlastníctva súrodencov,
- kupujúci 23/ Ondrej Zsíros a Jolana Zsírosová, rod.Bánová, C-KN parc.č.613/107 Orná pôda vo výmere 108 m2, v pomere k celku 1/1-ine
do svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

Detail
DF2014/902
(Faktúra prijatá)
07.11.2014 27.10 VIJOFEL, s.r.o, 086 42,Hertník potraviny Detail
DF2014/901
(Faktúra prijatá)
07.11.2014 63.89 CHRIEN spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2014/900
(Faktúra prijatá)
07.11.2014 20.93 VIJOFEL, s.r.o, 086 42,Hertník potraviny Detail
DF2014/899
(Faktúra prijatá)
07.11.2014 175.79 INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2014/898
(Faktúra prijatá)
07.11.2014 62.21 INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2014/897
(Faktúra prijatá)
07.11.2014 18.89 VIJOFEL, s.r.o, 086 42,Hertník potraviny Detail
DF2014/896
(Faktúra prijatá)
07.11.2014 33.02 VIJOFEL, s.r.o, 086 42,Hertník potraviny Detail
DF2014/895
(Faktúra prijatá)
07.11.2014 71.17 CHRIEN spol.s.r.o., 960 01,Zvolen potraviny Detail
DF2014/892
(Faktúra prijatá)
07.11.2014 208.35 Potraviny Tatiana Tóthová, 65,980 21,Bátka potraviny Detail
DF2014/233
(Faktúra prijatá)
07.11.2014 1240.00 Stredoslov.energetika, 010 01,Žilina elektrická energia Detail
DF2014/232
(Faktúra prijatá)
07.11.2014 50.30 O.Hercko-Ratus, Rim.Sobota deratizačné práce Detail
DF2014/231
(Faktúra prijatá)
07.11.2014 70.00 O.Hercko-Ratus, Rim.Sobota deratizácia Detail
DF2014/230
(Faktúra prijatá)
07.11.2014 451.00 SPP a.s., 810 00,Bratislava plyn MŠ Detail
DF2014/229
(Faktúra prijatá)
07.11.2014 355.00 SPP a.s., 810 00,Bratislava plyn ocu Detail
DF2014/228
(Faktúra prijatá)
07.11.2014 1056.00 SPP a.s., 810 00,Bratislava plyn 12 b.j. Detail
DF2014/227
(Faktúra prijatá)
07.11.2014 190.14 Stavivá Garaj,s.r.o. Rim. Sobota materiál OCU Detail
DF2014/226
(Faktúra prijatá)
07.11.2014 15.40 RSNET s.r.o., 33,979 01,Rimavská Sobota internet Detail
DF2014/225
(Faktúra prijatá)
07.11.2014 4867.99 Štefan Miko,Radnovce stavebné práce Detail
nahor << 1 ... 117 118 119 120 121 ... 151 >> Spolu