Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Kotrčiná Lúčka

erb Kotrčiná Lúčka 64
013 02 Kotrčiná Lúčka
www.kotrcinalucka.sk
IČO: 00321397, DIČ: 2020671906

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 2 3 4 5 6 ... 80 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Zmluva č. 70/POD-511/21
(Zmluva)
02.11.2021 5000.00 Slovenská agentúra životného prostredia , Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica Zmluva č. 70/POD-511/21 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny (ďalej len "zmluva")uzatvorená podľa §9 ods. 6 a §10 zákona č. 587/2004 Z.z. o environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa §269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejne správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Detail
02021/1029/01
(Objednávka vystavená)
02.11.2021 180.00 NEVIA, SE, Mojš 139, 010 01 Mojš Objednávame si u Vás Spracovanie a zaslanie záverečnej monitorovacej správy - Vypracovanie a zaslanie žiadosti o platbu v systéme ITMS014+ Detail
DF 2021/148
(Faktúra prijatá)
29.10.2021 8059.00 Zelený domov s.r.o., Nanterská 1680/15, 010 08 Žilina Revitalizácia verejných priestranstiev Kotrčiná Lúčka. Detail
DF 2021/147
(Faktúra prijatá)
29.10.2021 199.00 Miloš Bielik, Kotrčiná Lúčka 94, 013 02 Kotrčiná Lúčka Údržba a maľovanie Materskej školy. Detail
DF 2021/146
(Faktúra prijatá)
29.10.2021 90.00 Sama Tech s.r.o., Kalinčiaková 232/4, 013 02 Gbeľany Oprava Verejného osvetlenia - Práca vo výškach. Detail
DF 2021/145
(Faktúra prijatá)
29.10.2021 145.20 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Poplatok za uloženie odpadu - v zmysle zákona. Detail
DF 2021/144
(Faktúra prijatá)
29.10.2021 561.92 T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina Vývoz komunálneho odpadu. Detail
DF 2021/143
(Faktúra prijatá)
29.10.2021 108.00 Peter Ďurčanský - Čistá žumpa - Vyťahovanie odpadových vôd, Ďurčiná 232, 015 01 Ďurčiná Vývoz a vyťahovanie odpadových vôd z obecného úradu Kotrčiná Lúčka + zneškodnenie odpadu. Detail
DF 2021/142
(Faktúra prijatá)
29.10.2021 3936.95 Anna Augustínová - AA STAVITEĽ, Domaniža 52, 018 16 Domaniža Stavebné práce na zákazke Nové šatne - Kotrčiná Lúčka Detail
DF 2021/141
(Faktúra prijatá)
29.10.2021 390.00 Čunát Peter, Nezbudská Lúčka 56, 013 24 Nezbudská Lúčka Revízia plynových zariadení v Materskej škole a Dom smútku. Detail
DF 2021/140
(Faktúra prijatá)
29.10.2021 446.00 JK TINA s.r.o., SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto Proces verejného obstarávania - Kultúrny dom Detail
DF 2021/139
(Faktúra prijatá)
29.10.2021 46.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón - mobil Detail
02021/1019/01
(Objednávka vystavená)
28.10.2021 350.00 Radoslav Petruňa, Revolučná 1299/16, 024 04 Kysucké Nové Mesto Objednávame si u Vás Gastroprojekt na VSJ v rámci projektu : Stavebné úpravy MŠ - Rozšírenie kapacity MŠ podľa Vami vypracovanej ponuky. Detail
Zmluva o poskytnutí kvalifikovaných dôveryhodných služieb
(Zmluva)
26.10.2021 0.00 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárová 8, 917 02 Trnava Zmluva o poskytnutí kvalifikovaných dôveryhodných služieb uzatvorená v súlade so zákonom č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len " zákon o dôveryhodných službách") Detail
Dohoda č. 21/25/012/31
(Zmluva)
26.10.2021 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny , J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina Dohoda č. 21/25/012/31 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Detail
Dohoda č. 21/25/010/36
(Zmluva)
26.10.2021 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny , J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina Dohoda č. 21/25/010/36 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, §26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "dohoda") Detail
Zmluva o dielo č. 1018/2021/01
(Zmluva)
19.10.2021 8059.00 Zelený domov s.r.o., Nanterská 1680/15, 010 08 Žilina Zmluva o dielo č. 1018/2021/01 uzavretá podľa § 536 a násl. zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník - predmetom zmluvy je zhotovenie diela " Revitalizácia verejných priestranstiev Kotrčiná Lúčka. Detail
Zmluva o grantovom účte
(Zmluva)
19.10.2021 0.00 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Účet výlučne pre príjem a čerpanie dotácii Detail
02021/1011/01
(Objednávka vystavená)
15.10.2021 150.00 Ing. Branislav Ďurkáč, Limbová 13, 010 01 Žilina Objednávame si u Vás vypracovanie PD s názvom Rozšírenie kapacity Materskej školy Kotrčiná Lúčka - Oplotenie Detail
DF 2021/138
(Faktúra prijatá)
15.10.2021 50.24 LIA affari s.r.o.,, Dlhá nad Váhom 433 Dodávka čistiacich potrieb Detail
DF 2021/137
(Faktúra prijatá)
15.10.2021 152.10 Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza Dodávka obedy - predškoláci Detail
DF 2021/136
(Faktúra prijatá)
15.10.2021 1039.35 Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza Réžijné náklady obedy MŠ Detail
DF 2021/135
(Faktúra prijatá)
15.10.2021 325.55 Obec Nededza, Hlavná 1/1, 01302 Nededza Dodávka obedy pracovníci MŠ a dôchodca Detail
DF 2021/134
(Faktúra prijatá)
15.10.2021 15.40 4NAT s.r.o.,, Gaštanova 1008/27, Žilina Zber a evidencia kuchynského odpadu Detail
DF 2021/133
(Faktúra prijatá)
15.10.2021 58.57 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telefón OU a MŠ Detail
nahor << 1 2 3 4 5 6 ... 80 >> Spolu