Oznamy subjektu

Obec Dolné Srnie

Dolné Srnie 242
916 41 Dolné Srnie

IČO: 00311511, DIČ: 2021091435

PHSR DOLNÉ SRNIE 2018 - 2028
(22.12.2018)  
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je strategický strednodobý
dokument, ktorý sa vypracováva na obdobie 10 rokov s dlhodobým výhľadom na 10-14 rokov.
Je základným a kľúčovým dokumentom slúžiacim pre riadenie samosprávy vychádzajúci
z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín
a ďalších subjektov v území. Formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami
a projektmi na jej zabezpečenie.
Príloha: PHSR Dolné Srnie 2018 -2028
Návrh rozpočtu na rok 2019
(19.11.2018)  
Návrh rozpočtu na rok 2019
Príloha: Návrh rozpočtu na rok 2019