Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Búč

erb Tesárska 91
94635 Búč
www.obecbuc.sk
IČO: 00306398, DIČ: 2021046654

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Zmluva o dielo
(Zmluva)
29.11.2017 0.00 Csáki Štefan, 946 34 Bátorove Kosihy, č. 800 Predmetom zmluvy je vykonávanie služieb - čistenie odpadových vôd zo žúmp Detail
Zmluva o dielo - infodeň
(Zmluva)
29.11.2017 5820.00 Confidence partner s.r.o., Továrenská 1, 943 03 Štúrovo Predmetom zmluvy je zabezpečenie organizácie podujatia infodeň pre projekt Zberný dvor obce Búč Detail
Zmluva o dielo tvorba a tlač
(Zmluva)
29.11.2017 5280.00 Inkubátor Komárno - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o., Lesná ul. 3482/45, 945 01 Komárno Predmetom zmluvy je tvorba a tlač informačných materiálov pre projekt Zberný dvor obce Búč Detail
č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/107/83
(Zmluva)
21.11.2017 0.00 Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke Detail
Kúpna zmluva - kont.
(Zmluva)
06.11.2017 8928.00 AGROBOR, s.r.o., Kpt. Jaroša 6, 941 10 Tvrdošovce dodávka kontajnerov Detail
Zmluva o vytvorení webového sídla0
(Zmluva)
03.11.2017 5760.00 Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda Úprava existujúceho webového sídla Detail
Dohoda
(Zmluva)
24.10.2017 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno, Nám. M. R. Štefánika 9, 945 01 Komárno Dohoda č. 17/14/010/14 Detail
Dodatok č. 2
(Zmluva)
16.10.2017 0.00 Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPKZP-PO1-SC111-2016-10/107 Detail
400/60/2017
(Zmluva)
12.10.2017 395238.33 Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37 Záložná zmluva Detail
Zmluva
(Zmluva)
05.10.2017 0.00 MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa Detail
MSD_Búč_01
(Zmluva)
05.10.2017 200.00 MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb Detail
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
(Zmluva)
04.10.2017 1800.00 Ing. Dagmar Horáková, Štúrova 14, 949 01 Nitra Audit účtovnej uzávierky, audit konsolidovanej účtovnej uzávierky Detail
Zmluva č. 0117-PRB/2017
(Zmluva)
07.09.2017 138330.00 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava 15 Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
04.09.2017 399138.33 TONEX, spol. s r.o., Dunajské nábr. 1152, 945 01 Komárno Kúpna zmluva o vlastníctve bytov a nebytových priestorov Detail
Zmluva o dielo (vypacovanie žiadosti)
(Zmluva)
31.08.2017 200.00 Regionálna rozvojová agentúra, Nádvorie Európy č. 53, 945 01 Komárno Vypracovanie žiadosti o dotácie na rekonštrukcie hasičskej zbrojnice Detail
Kúpna zmluva
(Zmluva)
23.08.2017 223584.00 AGROBOR, s.r.o., Kpt. Jaroša 6, 941 10 Tvrdošovce Zmluva na dodávku strojov a zariadení Detail
Zmluva o úvere
(Zmluva)
22.08.2017 256900.00 Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37 Číslo zmluvy: 400/60/2017 Detail
Memorandum o spolupráci pri realizovaní Projektu
(Zmluva)
21.08.2017 0.00 Občianske zruženie Hrad-Slavín Memorandum o spolupráci Detail
Zmluva č. 4/1000090161
(Zmluva)
14.08.2017 0.00 Západoslovenksá vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Detail
Zmluva o poskytnutí nenávrtného finančného príspevku na podporu implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou podporenej z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja
(Zmluva)
07.08.2017 4520.00 Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov, Klížska Nemá č. 52. 946 20 Klížska Nemá č. NSK/LEADER2/2017-OP123/1/8 Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
07.08.2017 26398.00 RENER, s.r.o., Jókaiho 71, 943 60 Nána Zhotovenie a montáž platových okien a dverí Detail
Zmluva o dielo
(Zmluva)
01.08.2017 4520.00 Festivitas, s.r.o., 946 37 Moča, č. 196 Vytvorenie verejných informačných systémov v obciach Búč, Kravany nad Dunajom, Moča a Chotín Detail
Dodatok č. 1 KŽP-PO4-SC431-2015-6/244
(Zmluva)
21.07.2017 252029.00 Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP - rekonštrukcia obecného úradu Detail
Zmluva o spolupráci a poradenstve
(Zmluva)
13.07.2017 0.00 T-Consult Slovakia, a.s., Skuteckého 12, 974 01 Banská Bystrica Zmluva o spolupráci a poradenstve Detail
Záverečný účet 2016
(Zápisnica)
26.06.2017 0.00 Záverečný účet obce za rok 2016 Detail
nahor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Spolu