Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Slanská Huta

Slanská Huta 68
04417 Slanská Huta
www.slanskahuta.sk
IČO: 00691330, DIČ: 2021261418

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 47 48 49 50 51 52 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
FA č. 120006
(Faktúra prijatá)
06.02.2012 13349.85 MARCK, s.r.o. , Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa prestavba objektu-6 bj Detail
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. 0121/5300/2012
(Zmluva)
01.02.2012 0.00 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice výstavba trafostanice - 8 b.j. Detail
FA č. 120001
(Faktúra prijatá)
12.01.2012 22511.71 MARCK, s.r.o. , Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa stavebné práce - 6 b.j. Detail
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na vyhotovenie arch. štúdie, projektovej dokumentácie k vydaniu stav. povolenia zo dňa 7.2.2011
(Zmluva)
16.12.2011 0.00 PROPAGPROJEKT Vladimír Čuchran, Letná 40, 040 01 Košice dodatok k ZoD - "Úprava verejných priestranstiev v obci Slanská Huta" Detail
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na vyhotovenie architektonickej štúdie, projektovej dokumentácie k vydaniu stavebného povolenia zo dňa 7.2.2011
(Zmluva)
16.12.2011 0.00 PROPAGPROJEKT Vladimír Čuchran, Letná 40, 040 01 Košice úprava Zmluvy o dielo na PD "Úprava verejných priestranstiev v obci Slanská Huta" Detail
Zmluva č. 2/2012 o poskytnutí daru na sociálne a humanitárne účely
(Zmluva)
15.12.2011 2040.00 TAYLOR-WHARTON SLOVAKIA, s.r.o. , Vstupný areál U.S.STEEL, 044 54 Košice podpora činnosti obce Detail
Poistná zmluva č. 080-2023.375
(Zmluva)
12.12.2011 30.71 KOOPERATÍVA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava poistenie majetku obce - multifunkčné ihrisko Detail
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu SR
(Zmluva)
12.12.2011 59825.30 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava výstavba cyklotrasy - cezhraničná spolupráca Detail
FA č. 110013
(Faktúra prijatá)
08.12.2011 10783.16 MARCK, s.r.o., Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa stavebné práce - 6 b.j. Detail
FA č. 110011
(Faktúra prijatá)
15.11.2011 26240.84 MARCK, s.r.o. Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa stavebné práce - 6 b.j. Detail
Zmluva o výpožičke č. 27/99-2011
(Zmluva)
28.10.2011 0.00 Lesy SR, št. podnik, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica výpožička drobného vodného toku Detail
FA č. 20110474
(Faktúra prijatá)
27.10.2011 41678.40 MARO, s.r.o. Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany stavebné práce - výstavba multifunkčného športoviska Detail
FA č. 110010
(Faktúra prijatá)
27.10.2011 19165.15 MARCK, s.r.o. Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa stavebné práce - 6 b.j. Detail
FA č. 217 2011
(Faktúra prijatá)
27.10.2011 4200.00 Ing. arch. Peter Poradovský Vihorlatská 45 040 01 Košice vypracovanie projektovej dokumentácie na "Prestavba II. NP objektu obecného úradu a kult. domu v obci Slanská Huta" Detail
Úverová zmluva č. UEO 78115-2011
(Zmluva)
24.10.2011 6946.00 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava poskytnutie úveru - výstavba multifunkčného športoviska v obci - DPH Detail
Úverová zmluva č. UEO 78107-2011
(Zmluva)
24.10.2011 34730.00 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava poskytnutie úveru - výstavba multifunkčného športoviska v obci - práce Detail
Dodatok č. 1 k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom č. S1107000259
(Zmluva)
03.10.2011 0.00 .A.S.A. Slovensko spol. s r. o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor dodatok k zmluve - zmena práv a povinností Zhotoviteľa Detail
FA: SH02011013
(Faktúra prijatá)
22.09.2011 14327.86 BUILD SYSTEMS, s.r.o., Gelnická 12, 040 11 Košice stavebné práce - 8 b.j. Detail
Mandátna zmluva č. 75803-2011
(Zmluva)
14.09.2011 153583.01 Slovenská záručná a rozvojová banka, Štefánikova 27, 814 99 Bratislava banková záruka - 6 bj Detail
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru č. 806/567/2011
(Zmluva)
14.09.2011 153583.01 Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37 prestavba II. NP budovy OcÚ a KD v obci Sl. Huta Detail
Zmluva o poskytnutí nenávtatného finančného príspevku č. 5700006
(Zmluva)
14.09.2011 34730.00 Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1 výstavba multifunkčného športoviska Detail
Darovacia zmluva
(Zmluva)
12.09.2011 0.00 Agropodnik Slamoz spol. s r. o. Zemplínska Teplica, Zemplínska Teplica č. 94, 076 64 darovanie jatočnej ošípanej Detail
Zmluva o dielo č. 03/2011
(Zmluva)
22.08.2011 34732.00 MARO, s.r.o. Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany výstavba multifunkčného športoviska Detail
SH02011012
(Faktúra prijatá)
22.08.2011 9756.32 BUILD SYSTEMS, s.r.o. Gelnická 12, 040 11 Košice stavebné práce - 8 b. j. Detail
Zmluva o poradenskej, konzultačnej a inžinierskej činnosti
(Zmluva)
28.07.2011 1500.00 Ján Bystrianský BRICK-BOX ENGINEERING Dolná Lehota 77 976 98 Dolná Lehota stavebný dozor - 6 b.j. Detail
nahor << 1 ... 47 48 49 50 51 52 >> Spolu