Oznamy subjektu

Základná škola Čadca

Rázusova 2260
022 01 Čadca
www.zsrazusova.sk
IČO: 37812238, DIČ: 2021666097

Profil verejného obstarávateľa
(23.6.2013)  
V zmysle § 22 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní zriaďuje Základná škola na internetovej stránke školy

" Profil verejného obstarávateľa":

Identifikačné údaje obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ: Základná škola
Sídlo: Rázusova ul. č. 2260,022 01 Čadca
Štát. zástupca: Mgr. Zdenka Maslíková

Kontaktné údaje:
e-mail: zsraz@stonline.sk
web: www.zsrazusova.sk
tel.č. : 041/4334165
fax: 041/4334166
IČO: 37812238
DIČ: 2021666097
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
pobočka Čadca
Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z
(6.1.2012)  
Na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo na prístup k informáciám.

Pravidlá na vykonávanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje smernica ZŠ Rázusova ul. č. 2260, 022 01 ČADCA k zákonu 211/2000 Z.z.

viď prílohy na stiahnutie